16 Μαρτίου 2016

Τι ισχύει σχετικά με τις κατασχέσεις επιδοτήσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών - όλο το νομικό πλαίσιο


Τι ισχύει σχετικά με τις κατασχέσεις επιδοτήσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών - όλο το νομικό πλαίσιο
Το υπουργείο Όικονομικών, με την υπογραφή του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου, κατέθεσε έγγραφο στην Βουλή που αποσαφηνίζει τι ακριβώς ισχύει σχετικά με τις κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών (στους οποίους πιστώνονται οι ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ), μετά από επίκαιρη ερώτηση βουλευτών. Το έγγραφο αναφέρει σχετικά:
"Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών.
Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 εγκύκλιο της Διοίκησης. 
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στα χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/25.7.2014).
Περαιτέρω, με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ. 86Α/11-04-2012), η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 3 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ. 267Α/3-12-2007), ρητά ορίζεται ότι δεν κατάσχονται οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντίθετα, οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται.
Επίσης, με την αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών.
Σε κάθε περίπτωση, όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ2, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (Α 85) και την αρ. Β/7/11711/884/10.4.2014 (Β 906) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συστήθηκε η υποχρέωση συμψηφισμού των εκκαθαρισμένων επιστροφών Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ με οφειλές των δικαιούχων αυτών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίστηκε η σχετική διαδικασία.Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της επιστροφής δεν έχει οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, η επιστροφή διενεργείται και τα ποσά επιστρέφονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, που αφορά στο σύνολο των φορολογουμένων, ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα -άρθρο 440 επόμενα (και στις οποίες παραπέμπει και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α' 170-ΚΦΔ). Επισημαίνεται ότι με τον συμψηφισμό επέρχεται αμοιβαία απόσβεση των ανταπαιτήσεων κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτονται και μάλιστα από τον χρόνο που αυτές συνυπήρξαν.
Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τις διατάξεις του άρθρου 451 του Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης εκτός εάν προβλέπεται με ρητή διάταξη νόμου.
Επίσης και στις διατάξεις περί χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (Β' 3398) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1065/26.2.2014 (Β' 642), προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τους δικαιούχους των κατά τις κείμενες διατάξεις ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση, η οποία οφείλει να κρίνει κατά περίπτωση βάσει των γενικών και τυχόν ειδικών διατάξεων.
Επίσης σας επισυνάπτουμε τα υπ'αριθμ.1120/21-12-2015 και 1949/21-12- 2015 έγγραφα της Τράπεζας Πειραιώς και Αγροτικής Τράπεζας του Ειδικού Εκκαθαριστή αντίστοιχα, στα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ερώτηση.Τράπεζα Πειραιώς: «Ερώτηση 1912/14-12-2015»
Αξιότιμοι Κύριοι,
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ: ΧΠ. 3233/17-12-2015 εγγράφου σας, στο πλαίσιο της με αριθμό 1912/14.12,2015 ερώτησης Βουλευτών προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα «Κατασχέσεις Αγροτικών Επιδοτήσεων από Τραπεζικούς Λογαριασμούς Αγροτών» σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Οι γεωργικές επιδοτήσεις εξαιρούνται από την κατάσχεση στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ως τρίτου, και συνακόλουθα από την δυνατότητα συμψηφισμού ή εκχώρησης τους, μέχρι την κατάθεση τους σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων τους αγροτών ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 982 παρ. 2 Κ.Πολ, Δικ.
Η παραπάνω διάταξη είναι σύμφωνη και με την Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός 1306/2013 με τον οποίο καταργήθηκαν οι κανονισμοί 1290/2005 και 485/2008 του Συμβουλίου), η οποία προβλέπει την καταβολή των επιδοτήσεων στο ακέραιο στους δικαιούχους, από τον Οργανισμό Πληρωμών τους (ΟΠΕΚΕΠΕ). Σημειώνεται ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις πιστώνονται μέχρι σήμερα στο ακέραιο και χωρίς καμία παρακράτηση στους καταθετικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι τους.
Τυχόν χρέωση των παραπάνω λογαριασμών από την Τράπεζα Πειραιώς, γίνεται μετά την στο ακέραιο πίστωση των επιδοτήσεων και μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμη αιτία.
Η κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας από τρίτους (Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ, ιδιώτες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα), χρηματικών καταθέσεων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονται μεταξύ άλλων και ποσά προερχόμενα από γεωργικές ενισχύσεις, δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Ομοίως δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Τράπεζας έναντι δικαιούχων των παραπάνω λογαριασμών.
Νόμιμη είναι επίσης η συμφωνία των δικαιούχων αγροτών με την Τράπεζα που τους χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις, για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, με χρέωση των προαναφερόμενων καταθετικών τους λογαριασμών. Επομένως, η οποιαδήποτε κατάσχεση, συμψηφισμός ή χρέωση λογαριασμών στους οποίους πιστώνονται μεταξύ άλλων ποσά επιδοτήσεων, προς εξόφληση οφειλών, γίνεται υπό την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής των σχετικών ποσών στους δικαιούχους και πάντα σε άσκηση νομίμων δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβατικά έγγραφα ή εκτελεστές αποφάσεις.
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση:
Σε απάντηση του ΧΠ-3233/17-12-2015 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την 1912/14-12-2015 ερώτηση Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τις απόψεις μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την 46/27-07-2012 απόφαση της επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β', 2208/27-07-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και αυτή τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. Ακολούθως, με την 4/27-7-2012 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 2208/27-7-2012), δόθηκε η εντολή προς τον ειδικό εκκαθαριστή της ΑΤΕ να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της ΑΤΕ, όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα της ως άνω απόφασης, στην Τράπεζα Πειραιώς.
Σκοπός της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος είναι η εντός της προβλεπόμενης στο κανονιστικό πλαίσιο διαδικασίας ρευστοποίησης της περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος προς ικανοποίηση των πιστωτών αυτού. Κατ’ ακολουθία, η υπό ειδική εκκαθάριση ATE Α.Ε., δεν προέβη ούτε μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαστική κατάσχεση ή συμψηφισμό καταθετικών λογαριασμών ούτε σε καμία παρακράτηση οφειλών γεωργών.
Στο πλαίσιο βέβαια της επιβαλλόμενης από το νόμο και τον κανονισμό εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, είσπραξης και ρευστοποίησης των κάθε φύσεως ληξιπροθέσμων απαιτήσεών της και με βάση τις υφιστάμενες πάγιες εντολές και εκχωρήσεις και γενικά τις συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των οφειλετών, όπου υπάρχουν, η υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ εισπράττει τα δικαιούμενα ποσά, μετά την κατάθεσή τους στους καταθετικούς λογαριασμούς, ασκώντας καθόλα και επιτρεπτά το νόμιμο δικαίωμά της. Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία είσπραξης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εκούσιας εκ μέρους των οφειλετών εξουσιοδότησης - εντολής τους, προς την υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ, χωρίς κανένα αναγκαστικό χαρακτήρα."

Σε δόσεις οι συνδεδεμένες το Μάρτιο, Πάσχα τα πολλά


Δούσκα Ελένη|  15/03/2016 - 10:37 πμ
Στην εκπνοή του Απριλίου, µια βδοµάδα πριν το Πάσχα, οριακά στην καταληκτική προθεσµία που επιβάλει η κοινοτική νοµοθεσία, αναµένεται να πληρωθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, µαζί µε το πρασίνισµα.Αυτό διαµηνύουν στους αγρότες, που έχουν να λάβουν χρήµατα από αρχές του χρόνου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούµενοι µάλιστα και τη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του οργανισµού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
Με την ψυχή στο στόμα τέλος Απριλίου οριστικά δικαιώματα, υπόλοιπα ενιαίας, πρασίνισμα, εξισωτική νησιών

Την ίδια ώρα, οι τεράστιες εκκρεµότητες από παλιά προγράµµατα (βιολογικά, νιτρικά, καπνά, τεύτλα κλπ.) και ενισχύσεις, αλλά και επιστροφές πετρελαίου και ΦΠΑ, δεν βρίσκονται ούτε καν στο όποιο -έστω και µακροπρόθεσµο- πλάνο πληρωµών των αρµοδίων. Μόνο κάποιες «κουβέντες» για τέλη Απριλίου «ακούγονται» από τον οργανισµό για την πληρωµή της εξισωτικής του 2015 στα νησιά του Αιγαίου, στους δικαιούχους που έµειναν και επίσηµα εκτός πληρωµής, λόγω εξάντλησης των κονδυλίων. 

Χωρίς περισσότερες λεπτοµέρειες, υπάλληλοι των κατά τόπους υποκαταστηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενηµερώνουν τους εκατοντάδες αγρότες, των οποίων η ρευστότητα έχει εξαντληθεί εδώ και πολλούς µήνες, ότι «περιµένουν εντολή από το υπουργείο για να προχωρήσουν οι πληρωµές», ενώ και από τα κεντρικά του οργανισµού δεν ήταν λίγοι οι παραγωγοί που πήραν ως απάντηση ότι «δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση, ούτε χρονοδιάγραµµα για νέες πιστώσεις, καθώς δεν υπάρχουν χρήµατα», σύµφωνα µε όσα µεταφέρονται στην Agrenda.Γι’ αυτό και ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, κρατάει -ως φαίνεται- τις αποστάσεις του το τελευταίο διάστηµα σχετικά µε τις πληρωµές, αφού αποφεύγει να αναφερθεί επί του θέµατος, ενώ όταν ερωτάται καταφεύγει σε αοριστίες. Χαρακτηριστική είναι η τελευταία απάντησή του στο βουλευτή ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου για το πότε σκοπεύει το υπουργείο να αποπληρώσει το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυση και το πρασίνισµα, στην οποία ο κ. Αποστόλου δήλωσε γενικά ότι «η αποπληρωµή θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο εξάµηνο του 2016».

Η κοινοτική νοµοθεσία θα «σώσει» τις πληρωµές
Χωρίς επιπλέον εξηγήσεις, οι αρµόδιοι υπουργείου και ΟΠΕΚΕΠΕ, παραπέµπουν αγρότες και βουλευτές που ρωτούν για τις πληρωµές στην ανακοίνωση που έχει προ 10 ηµερών αναρτήσει ο οργανισµός, στην οποία σαφώς βέβαια αναφέρεται ότι  έχουν εξαντληθεί τα χρηµατοδοτικά όρια, ώστε να καλυφθούν οι οικονοµικές υποχρεώσεις από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο.
Ωστόσο, την κατάσταση αναµένεται να «σώσει», όπως ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «η κοινοτική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία µέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία µε την έκδοση των οριστικών ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να καταβληθεί το δεύτερο µέρος της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης και η πράσινη ενίσχυση. Οι πληρωµές αυτές προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθούν έως το τέλος Απριλίου».

Εν αναµονή των συνδεδεµένων, τέλος Μαρτίου για το βαµβάκι
Οι πρώτες πιστώσεις, που έχει λαµβάνειν µερίδα αγροτών, αφορούν κάποιες συνδεδεµένες, οι οποίες -όπως ανακοινώθηκε- θα γίνουν στα µέσα Μαρτίου. Ωστόσο, µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, δεν είχαν µπει λεφτά στους λογαριασµούς των δικαιούχων. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, πρόκειται για 22,5 εκατ. ευρώ για καρτελάκια σκληρού (περίπου 9 εκατ. ευρώ), όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση (περίπου 5 εκατ. ευρώ), κτηνοτροφικά ψυχανθή (περίπου 7 εκατ. ευρώ) και σπαράγγια (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ).
Αναφορικά µε τη συνδεδεµένη στο βαµβάκι, κύκλοι του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρούν αρκετά πιθανό να ολοκληρωθεί η πληρωµή της µέχρι το τέλος Μαρτίου, όπως ανέφερε και η ανακοίνωση του οργανισµού (µαζί µε τις αντίστοιχες για τεύτλα (περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ροδάκινα προς χυµό (περίπου 3 εκατ. ευρώ) και βιοµηχανική τοµάτα (περίπου 2,6 εκατ. ευρώ)).
Την ίδια ώρα, και προς «αποφυγήν» παρεξηγήσεων εις βάρος της αποτελεσµατικότητας της δράσης του οργανισµού, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σπεύδει µε την ανακοίνωσή του να κάνει σαφές ότι «σε σχέση µε το Β’ Πυλώνα (εξισωτική, Νέοι Αγρότες, πρόωρη, αγροπεριβαλλοντικά) βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ένταξη των ανειληµµένων υποχρεώσεων από το προηγούµενο στο νέο ΠΑΑ, προϋπόθεση για την  καταβολή τους».

Γιατί οι σύριοι πρόσφυγες δεν πάνε στην Ευρώπη με αεροπλάνο; | Της Ιωάννας Ζαρκαδούλα


Διαβάστηκε 10205 φορές

enallaktikos.gr

Το ταξίδι των προσφύγων από την πατρίδα τους μέσω τρίτων χωρών και προς τα κράτη της Ευρώπης κοστίζει χιλιάδες ευρώ κατ’ άτομο και παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ειδικά στην θαλάσσια διέλευση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και ταλαιπωρία, στα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Γράφει η Ιωάννα Χ. Ζαρκαδούλα


Αναρωτιούνται καλόπιστα πολλοί άνθρωποι γιατί οι πρόσφυγες δεν ταξιδεύουν προς τις χώρες της Ευρώπης με άλλα ασφαλή και νόμιμα μέσα, με αεροπλάνο ή με νόμιμες ακτοπλοϊκές γραμμές, αφού όταν φτάνουν στον τελικό προορισμό τους τελικά τους αναγνωρίζουν ως πρόσφυγες.

Άλλωστε, τα νόμιμα μέσα είναι επιπλέον πολύ φθηνότερα· κοστίζουν σχεδόν το 1/5 ή και λιγότερο σε σχέση με το κόστος για το σημερινό παράνομο δρομολόγιο τους. Είναι ευνόητο ότι πρόσφυγες δεν καταλήγουν σε αυτό το δρομολόγιο από επιλογή, αλλά ότι κάποια εμπόδια δεν τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα. Σ’ αυτό και στα επόμενα άρθρα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό και άλλα ανάλογα ερωτήματα αποκλειστικά για την περίπτωση των αιτούντων ασύλου με συριακή υπηκοότητα.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ένας σύριος πρόσφυγας, ο οποίος επιδιώκει να ταξιδέψει στην Γερμανία λόγου χάριν, θα έπρεπε και θα μπορούσε να πάει με το διαβατήριό τους στις προξενικές αρχές της Γερμανίας στην Συρία, την Τουρκία ή την Ιορδανία λ.χ., να ζητήσει και να πάρει visa, να αγοράσει ένα αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο, να ταξιδέψει γρήγορα και με ασφάλεια προς την Γερμανία και στο λιμάνι ή στο αεροδρόμιο άφιξης να εισέλθει νόμιμα και να ζητήσει κατόπιν άσυλο.

Μπορεί να ταξιδέψει με αυτό τον τρόπο ένας σύριος πρόσφυγας;


Το πρώτο πρόβλημα σε μια τέτοια διαδικασία είναι ότι οι σύριοι πρόσφυγες φεύγουν από μια χώρα που ρημάζεται από τον πόλεμο, στην οποία είναι πιθανό να μην μπορούν να εκδώσουν διαβατήριο ή να έχασαν το διαβατήριο τους στην φυγή προς τις γειτονικές τους χώρες. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις περίπου το 1/5 των σύριων έχει αυτή τη στιγμή διαβατήριο. Αφήνουμε αυτό το πρόβλημα στην άκρη, ας υποθέτουμε ότι είναι όλοι εφοδιασμένοι με διαβατήρια σε ισχύ.

Το 2016 οι σύριοι πολίτες (δηλαδή επί του πρακτέου οι κάτοχοι διαβατηρίου εκδοθέντος από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας) είναι υποχρεωμένοι να λάβουν εκ των προτέρων visa για την πλειοψηφία των κρατών παγκοσμίως (περιλαμβανομένων των κρατών μερών της Συμφωνίας Σενγκεν), με ελάχιστες εξαιρέσεις για τις οποίες είτε μπορούν να λάβουν visa στην πύλη εισόδου είτε δεν απαιτείται visa – οι σημαντικότερες πρακτικά περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται visa είναι το Ιράν και η Τουρκία για είσοδο από ξηράς και απευθείας από τη Συρία (ενώ από Ιανουάριο 2016 απαιτείται η έκδοση visa για είσοδο συρίων στην Τουρκία από αέρος ή από θαλάσσης μέσω τρίτων κρατών, αλλά και μέσω ξηράς από το Ιράν). Άλλωστε, η visa είναι ένα από παραδοσιακά μέσα που μετέρχονται τα κράτη για τον έλεγχο και τον περιορισμό της μετανάστευσης πριν αυτή φτάσει στα σύνορά τους. Ειδικά για τις κατηγορίες προσώπων που είναι πιθανό να ζητήσουν άσυλο, απαιτείται Visa ακόμα και για να πραγματοποιήσουν απλό transit σε διεθνή αερολιμένα της Ε.Ε. (airport transit visa).

Πολλές πρεσβείες ξένων χωρών στην Συρία δεν λειτουργούν πλέον ή δεν χορηγούν πλέον visa. Οι σύριοι πρόσφυγες πρέπει να απευθυνθούν στις αντίστοιχες πρεσβείες γειτονικών χωρών, κατά κύριο λόγο της Τουρκίας. Για την είσοδο στον χώρο Σένγκεν προβλέπονται ορισμένες κατηγορίες visa, με τις αντίστοιχες αυστηρές προϋποθέσεις χορήγησής τους, ενώ παράλληλα προβλέπονται κατηγορίες εθνικής visa που δίνει το δικαίωμα διαμονής σε μια μόνο χώρα. 


Δεν υπάρχει για τον χώρο Σένγκεν ειδική κατηγορία Visa για τους πρόσφυγες.


Θα μπορούσαν ίσως οι πρόσφυγες να προσπαθήσουν να «ξεγελάσουν» το σύστημα έκδοσης visa και να πάρουν μια οποιαδήποτε visa για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους; Η έκδοση visa για μια από τις προβλεπόμενες κατηγορίες κοστίζει αρκετά, είναι πολύ χρονοβόρα και υπάγεται σε πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Η Ε.Ε. έχει εκδώσει ειδική συμβουλευτική οδηγία προς τις πρεσβείες των κρατών μελών για τις προϋποθέσεις έκδοσης visa (CCI) με την οποία υπογραμμίζει στους διπλωμάτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χορήγηση visa για κατηγορίες «υψηλού κινδύνου» στις οποίες περιλαμβάνονται «άνεργοι χωρίς σταθερό εισόδημα κ.λπ.». Γι’ αυτές τις κατηγορίες οι αρμόδιοι υπάλληλοι ζητούν πολλά συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία οι αιτούντες άσυλο αδυνατούν να συγκεντρώσουν. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες συρίων (οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι πρόσφυγες) οι αιτήσεις τους για έκδοση κάποιας από τις προβλεπόμενες visaαπορρίφθηκαν.

Η μόνη λύση που φαίνεται να υπάρχει, αν και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και με προϋποθέσεις, είναι η υποβολή αιτήματος από σύριους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία για visa οικογενειακής επανένωσης με μέλη της οικογένειάς τους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Γερμανία. Παρά τις αυστηρές προϋποθέσεις για την χορήγηση τέτοιας visas φαίνεται ότι ήδη πολλές οικογένειες προσπαθούν να λάβουν μια τέτοια άδεια.

Από την άλλη, η Αυστραλία, για παράδειγμα, αλλά και μια σειρά άλλες χώρες, αποφάσισε τον Σεπτέμβριο 2015 να δεχθεί μόλις 12.000 σύριους πρόσφυγες, έναν ελάχιστο αριθμό σε σχέση με τα 4 εκατομμύρια που κατέφυγαν στις γειτονικές προς τη Συρία χώρες και τα 8 εκατομμύρια που έχουν μετακινηθεί εντός της Συρίας. Σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησε ομάδες στις γειτονικές προς τη Συρία χώρες, επιλέγει τα πρόσωπα τα οποία θα δεχθεί (τα κριτήρια επιλογής παραμένουν ρευστά και ανέλεγκτα), στα οποία χορηγεί ειδική προσφυγική visa και οργανώνει με κρατικά μέσα το ταξίδι τους.


Ένα βήμα πίσω: υποχρεούνται οι πρόσφυγες να έχουν Visa?


Σύμφωνα με την Σύμβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων (Γενεύη 1951) πρόσφυγας είναι κάθε πρόσωπο το οποίο συνεπεία δικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται, ή λόγω αυτού του φόβου, δεν επιθυμεί να απολαύη την προστασία της χώρας αυτής, ή εάν δεν έχει κάποια υπηκοότητα και βρίσκεται εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, δεν δύναται, ή λόγω αυτού του φόβου, δεν θέλει να επιστρέψει σε αυτή. Την εν λόγω σύμβαση έχουν υπογράψει και δεσμεύονται από αυτή όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται ότι οι συμβαλλόμενες χώρες δεν θα επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε πρόσφυγες λόγω παράνομης εισόδου σε αυτές εν αυτοί προέρχονται απ’ ευθείας από την χώρα στην οποία η ζωή ή η ελευθερία τους απειλούταν και εισέρχονται ή βρίσκονται στο έδαφός τους χωρίς άδεια υπό την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθούν αμέσως στις αρχές της χώρας και θα δώσουν εξηγήσεις για την παράνομη είσοδο. Ακόμη, προβλέπεται ότι οι συμβαλλόμενες χώρες δεν επιτρέπεται να απελαύνουν τους πρόσφυγες, παρά μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, και δεν επιτρέπεται να επαναπροωθούν πρόσφυγες σε μη ασφαλή εδάφη (ας κρατήσουμε μια σημείωση γι’ αυτή την απαγόρευση διότι άπτεται της ουσίας των τελευταίων διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, την οποία η Ε.Ε. θα αναγνωρίσει ως ασφαλή χώρα προκειμένου να επαναπροωθεί σ’ αυτή τους πρόσφυγες).

Οι πιο πάνω κανόνες κατατείνουν στην παραδοχή ότι δεν είναι πάντα αναγκαίο ο αιτών άσυλο να διαθέτει visa ή ακόμη και άδεια εισόδου σε ορισμένο κράτος προκειμένου να εισέλθει και να αιτηθεί και να λάβει άσυλο. Σ’ αυτό, άλλωστε, συνηγορούν και οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες καθίσταται ορισμένο πρόσωπο πρόσφυγας, δηλαδή η άμεση απειλή για την ζωή και την ελευθερία του στην χώρα του, από την οποία δραπετεύει.
Ωστόσο, οι απαιτήσεις για έκδοση visa από τους πρόσφυγες για την νόμιμη είσοδο στην Σένγκεν όχι μόνο παραμένουν, αλλά γίνονται όλο και αυστηρότερες. Φυσικά τα κράτη μέλη μπορούν να μην απαιτούν visa για τους πρόσφυγες· ωστόσο, δεν ενθαρρύνονται από την Ε.Ε. για μια τέτοια στάση.


Που, όμως, θα ελεγχθεί αν ο αιτών άσυλο διαθέτει visa και ταξιδιωτικά έγγραφα;


Ο έλεγχος για την είσοδο σε ένα κράτος, δηλαδή ο έλεγχος του διαβατηρίου και της visa, πραγματοποιείται στις πύλες εισόδου του συγκεκριμένου κράτους. Αυτές οι πύλες εισόδου είναι είτε μεθοριακοί σταθμοί στην ξηρά, είτε αντίστοιχοι σταθμοί σε αεροδρόμια και λιμάνια. Άλλωστε, ειδικά για τους αιτούντες άσυλο προβλέπεται στην Σύμβαση του Δουβλίνο ΙΙ (κανονισμός ΕΕ 343/2003, αρ. 12) ότι όταν η αίτηση ασύλου γίνεται στο χώρο διεθνούς διέλευσης αεροδρομίου κράτους μέλους από υπήκοο τρίτης χώρας, αυτό το κράτος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Επομένως, θεωρητικά, θα έπρεπε οποιοσδήποτε (και με αυτή την έννοια και ένας σύριος) να μπορεί ακόμα και χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα (λ.χ. διαβατήριο) και χωρίς visa (ακόμα και αν δεχθούμε ότι απαιτείται) να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο από την Τουρκία, να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Γερμανία, για παράδειγμα, και μόλις προσγειωθεί στον αντίστοιχο διεθνή αερολιμένα στην Γερμανία να αιτηθεί άσυλο. Αυτό όπως είναι γνωστό δεν συμβαίνει, δηλαδή εφόσον απαιτείται η έκδοση visa για την είσοδο σε ορισμένο κράτος είναι εντελώς απίθανο η αεροπορική εταιρεία να επιτρέψει σε επιβάτη να επιβιβαστεί χωρίς αυτή τη visa.

Τότε, γιατί οι πρόσφυγες δεν ταξιδεύουν με το αεροπλάνο;


Τα κράτη (και ιδίως όσα συμμετέχουν στην Συνθήκη Σένγκεν) γνωρίζουν ότι ο έλεγχος για την είσοδο στην επικράτειά τους δεν γίνεται στο σημείο αναχώρησης, αλλά στο σημείο άφιξης, στην πύλη εισόδου, δηλαδή για παράδειγμα στον διεθνή αερολιμένα τους στον οποίο θα προσγειωθεί το αεροπλάνο. Προκειμένου να εμποδίσουν επομένως τους αλλοδαπούς να φτάσουν ως την πύλη εισόδου, εισήγαγαν από τα μέσα της δεκαετίας 1980 κυρώσεις για τους μεταφορείς (carriageliability) που τυχόν μεταφέρουν ως την πύλη εισόδου κάθε κράτους αλλοδαπούς οι οποίοι δεν θα γίνουν τελικά δεκτοί από το εν λόγω κράτος. Δημιούργησαν δηλαδή -μέσω των κυρώσεων κατά των μεταφορέων, οι οποίοι φοβούμενοι τα βαριά πρόστιμα αρνούνται να επιβιβάσουν άτομα που δεν φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα- ένα προγενέστερο εμπόδιο στο σημείο αναχώρησης, ώστε να περιορίσουν την ροή προς το σημείο άφιξης.

Το 2001, έτος-σταθμό για την σημερινή παγκόσμια κατάσταση, η ΕΕ και συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε την Οδηγία ΕΕ 51/2001 για την συμπλήρωση των διατάξεων της Συνθήκης του Σένγκεν «προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η λαθρομετανάστευση». Με την οδηγία αυτή ορίστηκαν και διευρύνθηκαν οι υποχρεώσεις των μεταφορέων που μεταφέρουν αλλοδαπούς στο έδαφος των κρατών-μελών. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, οι μεταφορείς (κάθε είδους, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές κ.λπ.) οι οποίοι μεταφέρουν σε ορισμένο κράτος μέλος αλλοδαπό στον οποίο το εν λόγω κράτος μέλος απαγορεύει την είσοδο υπόκεινται στις εξής κυρώσεις: α) πρόστιμο από 3.000 έως 5.000 ανά μεταφερόμενο και μέχρι €500.000 για το συνολικό αριθμό μεταφερόμενων προσώπων ανά μεταφορά και β) υποχρέωση του μεταφορέα για επιστροφή των μεταφερόμενων στο κράτος προέλευσης και για κάλυψη των εξόδων διαβίωσης μέχρι την επιστροφή.

Ωστόσο, στην ίδια οδηγία περιλαμβάνεται η (μάλλον διφορούμενη) πρόβλεψη ότι τα μέτρα που αφορούν στους μεταφορείς δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στις περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας επιδιώκει διεθνή προστασία. Η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη στην Συνθήκη Σένγκεν. Επί του πρακτέου, ορισμένα κράτη (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) ακύρωναν τα πρόστιμα που επέβαλαν στους μεταφορείς εφόσον τελικά χορηγούταν άσυλο στον μεταφερόμενο. Άλλα κράτη (Δανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) επέβαλαν το πρόστιμο σε κάθε περίπτωση. Μετά την εισαγωγή της πιο πάνω οδηγίας, θεωρητικά το πρόστιμο που επιβάλλεται πρέπει να ακυρώνεται εφόσον ο μεταφερόμενος αναγνωριστεί ως πρόσφυγας. Πάλι όμως παρέχεται μεγάλη ευχέρεια στα κράτη μέλη, τα οποία ακόμη δεν έχουν ενιαία πρακτική επί του ζητήματος.
Ακόμη, σύμφωνα με την Οδηγία 82/2004 οι μεταφορείς υποχρεούνται επιπλέον να διαβιβάζουν προς το κράτος μέλος άφιξης, στο τέλος του ελέγχου εισιτηρίων, τα πλήρη στοιχεία των επιβατών που μεταφέρουν. Η διαβίβαση αυτή δεν απαλλάσσει τους μεταφορείς από τις υποχρεώσεις και τα πρόστιμα που προαναφέρθηκαν.

Στην πράξη, υπό την απειλή των κυρώσεων (αλλά και σε προφανή συνεννόηση με τις κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων κρατών) και στο ρευστό καθεστώς σχετικά με τους δικαιούχους ή μη ασύλου, οι αεροπορικές εταιρείες δεν επιβιβάζουν στις πτήσεις τους άτομα με προέλευση από τρίτες χώρες, τα οποία δεν διαθέτουν πλήρη ταξιδιωτικά έγγραφα, δηλαδή διαβατήριο και visa. Αυτό, διότι, παρότι ενημερώνουν τα κράτη άφιξης για τα στοιχεία των επιβατών, τελικά αν οι επιβάτες δεν γίνουν δεκτοί στις χώρες άφιξης θα επιβληθούν στις εταιρείες τα σχετικά πρόστιμα και υποχρεώσεις. Αυτό ισχύει τόσο για τις αεροπορικές εταιρείες όσο και για τους υπόλοιπους μεταφορείς (πλοία, σιδηροδρόμους κ.λπ.).

Ο σύριος υποψήφιος πρόσφυγας μπορεί να αγοράσει το αεροπορικό εισιτήριο, αλλά όταν φτάνει στο γκισέ του ελέγχου διαβατηρίων ο υπάλληλος της αεροπορικής δεν του επιτρέπει την επιβίβαση, αν δεν διαθέτει όλα τα σχετικά έγγραφα. Δηλαδή, ο υπάλληλος της αεροπορικής υποκαθιστά εκ των πραγμάτων το αντίστοιχο κράτος στην απόφαση αν ορισμένο άτομο δικαιούται άσυλο ή ακόμη και αν δικαιούται να αιτηθεί για χορήγηση ασύλου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αρνούνται εκ των προτέρων την δυνατότητα επιβίβασης σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν φέρει τα αναγκαία έγγραφα, απορρίπτοντας κατά τεκμήριο συλλήβδην πρόσωπα που δύνανται να προστατευθούν ως πρόσφυγες. Οι παρατηρήσεις γι’ αυτά τα αποτελέσματα σχετικά με τους αιτούντες άσυλο έχουν περιληφθεί και σε επίσημη μελέτη για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδηαπό το 2006.

Πρόσφατα, στην Σουηδία ιδρύθηκε ΜΚΟ με το όνομα Refugee air η οποία μίσθωσε τον Οκτώβριο 2015 (σε συνεργασία με τις αρχές της Σουηδίας και την frontex) πτήση charter για την μεταφορά προσφύγων. Σύμφωνα με τη διακήρυξή τους σκοπεύουν να μεταφέρουν με αυτό τον τρόπο 2.500 άτομα, με σκοπό να δείξουν ότι η αεροπορική μεταφορά είναι νόμιμη και εφικτή. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η χρηματοδότησή της εν λόγω ΜΚΟ δεν είναι διαφανής (διότι επικαλείται γενικά δωρεές και φιλανθρωπίες) και ότι το συνολικό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με την κυβερνητική έγκριση για την μεταφορά περιορισμένου αριθμού προσώπων, κάτι λιγότερο από μια σταγόνα στον ωκεανό των προσφύγων.

Το θέμα της «παροχής ασφαλούς διόδου», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται το ζήτημα παροχής visa και ασφαλούς νόμιμου τρόπου εισόδου των προσφύγων, άπτεται του πυρήνα του δικαιώματος του πρόσφυγα για χορήγηση ασύλου. Διότι, η παρεμπόδιση των προσώπων που υπάγονται σε αυτού του είδους τη διεθνή προστασία να φτάσουν στην χώρα στην οποία μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια, συνιστά επί της ουσίας καταστρατήγηση του δικαιώματός τους.

Η στάση αυτή αποδεικνύει – ακόμα μια φορά – ότι η χορήγηση ασύλου και η διευκόλυνση των προσώπων που δικαιούνται την ανάλογη προστασία είναι τελικά μια πολιτική επιλογή των κρατών υποδοχής, τα οποία μετέρχονται κάθε μέσο για την ελάττωση και κυρίως τον έλεγχο των προσφυγικών ροών. Υπό αυτή την έννοια η δράση της Frontex και η δημιουργία τειχών-φρακτών στα σύνορα, δεν είναι μια παρέκκλιση, αλλά μια ακόμα έκφραση της κύριας κατεύθυνσης της ευρωενωσιακής πολιτικής.

Για το τέλος: γιατί οι πρόσφυγες δεν κάνουν αίτηση για άσυλο στις πρεσβείες των ευρωπαϊκών κρατών στην Τουρκία;


Είναι γνωστό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ένα άτομο που διώκεται και μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς του πρόσφυγα καταφεύγει σε πρεσβεία ξένου κράτους και ζητά να του παρασχεθεί άσυλο. Υπό το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι πρόσφυγες από τη Συρία θα μπορούσαν να υποβάλλουν το αίτημα για την παροχή ασύλου στην πρεσβεία λόγου χάριν της Γερμανίας στην Τουρκία και κατόπιν να ταξιδέψουν στην Γερμανία νόμιμα. Τα κράτη υποδοχής, όμως, δεν δίνουν την δυνατότητα στους πρόσφυγες να υποβάλλουν αίτημα για άσυλο στις πρεσβείες τους. Πρέπει ο αιτών άσυλο να φτάσει πρώτα στο έδαφος του κράτους προορισμού και κατόπιν εκεί να υποβάλλει αίτημα για χορήγηση ασύλου.

Το 2003 τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συζήτησαν για την ανάγκη θεσμοθέτησης μιας «διαδικασίας προστατευόμενης εισόδου» (PEP), με την οποία οι αιτούντες άσυλο θα μπορούσαν να απευθυνθούν στις αντίστοιχες πρεσβείες, να λάβουν visa ασύλου κ.λπ. ακολουθώντας μια οργανωμένη διαδικασία μέχρι την άφιξή τους στις χώρες υποδοχής. Αντ’ αυτού τελικά αύξησαν τα μέτρα ασφαλείας σε πολλές πρεσβείες τους προκειμένου να εμποδίσουν τους αιτούντες άσυλο από την υποβολή τέτοιου αιτήματος! Από την άλλη, εκφράζεται ο φόβος ότι στην περίπτωση θεσμοθέτησης τέτοιας διαδικασίας, τα κράτη μέλη θα την χρησιμοποιήσουν για τον μεγαλύτερο ακόμα έλεγχο των προσφυγικών ροών, απαιτώντας την μετακίνηση των προσφύγων αποκλειστικά μέσα από μια τέτοια φειδωλή διαδικασία.

Τον Μάιο 2015 η Ε.Ε. εξέδωσε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση. Σε αυτή προβλέπεται πρόγραμμα μετεγκατάστασης από τρίτες χώρες προς χώρες της Ε.Ε. 20.000 αιτούντων ασύλου ανά έτος και μέχρι το 2020. Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται στους επιλεχθέντες αιτούνται ασύλου τα αναγκαία έγγραφα και θεωρήσεις για να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους. Βέβαια πολλές χώρες της Ε.Ε. δεν είναι διατεθειμένες να δεχθούν πρόσφυγες, επικαλούμενες μεταξύ άλλων και την Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ, ενώ και τα κριτήρια επιλογής και διαλογής των προσφύγων για την υπαγωγή σ’ αυτό το πρόγραμμα παραμένουν ασαφή.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αφίξεις στα ελληνικά νησιά, οι οποίες μπορεί να φτάνουν μέχρι τις 5.000 ημερησίως, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της Ε.Ε. είναι κάτι λιγότερο από συμβολικό. Είναι ταυτόχρονα όμως και μια τρανή απόδειξη της πολιτικής της Ε.Ε. σχετικά με τους πρόσφυγες· τα πνιγμένα παιδιά στο Αιγαίο δεν είναι αποτέλεσμα μιας αναπόφευκτης καταστροφής, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής της Ε.Ε. για ανάσχεση και έλεγχο των προσφυγικών ροών. Αντίστοιχα, τα κέρδη που θα είχαν οι αεροπορικές εταιρείες από την μεταφορά προσφύγων όχι μόνο ισοφαρίζονται αλλά υπερκεράζονται από τα κέρδη των εκπληκτικά αναβαθμισμένων και οργανωμένων κυκλωμάτων μεταφορών δια θαλάσσης στα ελληνικά νησιά. Στο μεταξύ, ενώ εξελίσσονται συζητήσεις για επαναπροώθηση των προσφύγων στην Τουρκία και έλεγχο των ροών σε συνεργασία μ’ αυτή, η Ελλάδα γίνεται χώρος διαλογής προσφύγων, στην οποία στοιβάζονται άνθρωποι με όρους εξαθλίωσης, περιμένοντας στην ατέλειωτη σειρά των εκατομμυρίων φτωχών να επιλεγούν για να δουλέψουν, φθηνά και πειθαρχημένα, στις μηχανές παραγωγής της βόρειας Ευρώπης.

Πρέπει να σημειωθεί η διάκριση ανάμεσα στο καθεστώς του αιτούντα άσυλο, δηλαδή ενός προσώπου που υποστηρίζει ότι είναι πρόσφυγας και ζητά να υπαχθεί στο καθεστώς προστασίας του πρόσφυγα, και στο καθεστώς του πρόσφυγα, δηλαδή ενός προσώπου στον οποίο έχει αναγνωριστεί από ορισμένη κρατική αρχή ότι είναι πράγματι πρόσφυγας. Τα κράτη που έχουν υπογράψει την Σύμβαση της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων (1951) είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τους ορισμούς και τους κανόνες της συγκεκριμένης σύμβασης για την αναγνώριση και την προστασία των προσφύγων. Προβλέπεται επίσης στην εν λόγω σύμβαση ο συντονιστικός ρόλος του Ύπατου Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Κάθε περίπτωση αιτούντος ασύλου κρίνεται εν γένει ατομικά: εξετάζεται δηλαδή αν εμπίπτει στον ορισμό του πρόσφυγα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις (prima facie) που είτε ατομικά είναι εντελώς προφανές ότι συντρέχει αυτή η περίπτωση είτε και ότι μια ομάδα ανθρώπων υπάγεται για προφανείς λόγους στο καθεστώς του πρόσφυγα. Στις περιπτώσεις αυτές τεκμαίρεται ότι ένα άτομο που ανήκει στην συγκεκριμένη ομάδα (εκτός αντίθετης απόδειξης) πληροί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ασύλου.

Οι σύριοι αιτούντες άσυλο εμπίπτουν νομικά στο καθεστώς prima facie, αλλά μέχρι σήμερα η αναγνώριση αυτή είναι ανεπίσημη παρότι μπορεί και θα έπρεπε να αναγνωριστεί το καθεστώς τους επίσημα και θεσμικά από τους διεθνείς οργανισμούς. Η «παράλειψη» αυτή απορρέει από την πολιτική επιλογή για περιορισμό και έλεγχο των ροών προσφύγων.

* Η Ιωάννα Χ. Ζαρκαδούλα είναι δικηγόρος.


πηγή:lefterianews.wordpress.com

ΕΛ.ΑΣ.: κακόβουλο λογισμικό crypto-malware στην Ελλάδα

ΕΛ.ΑΣ.: κακόβουλο λογισμικό crypto-malware στην Ελλάδα
14/03/2016 11:46 πμ.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενημερώνει τους χρήστες του Διαδικτύου, για την εμφάνιση και στη χώρα μας ενός κακόβουλου λογισμικού-ψηφιακής απειλής, τύπου 'Crypto-Malware'.
http://im.ziffdavisinternational.com/t/pcmag_gr/photo/default/elas_45xt.640.jpg[Δελτίο Τύπου] Στόχος μέσω του λογισμικού είναι η καταβολή χρηματικών ποσών ως «λύτρα», προκειμένου να ξεκλειδωθούν – αποκρυπτογραφηθούν τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και έχουν μολυνθεί από τον ιό. Το κακόβουλο λογισμικό που ονομάζεται «Locky», δύναται να επηρεάσει όλες τις εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και εξαπλώνεται, κυρίως, μέσω μολυσμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους πολίτες για την εμφάνιση και στην χώρα μας, του κακόβουλου λογισμικού, που ονομάζεται «Locky». Το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό αποτελεί εξέλιξη του γνωστού κακόβουλου λογισμικού «Cryptolocker» ή «Ransomware», συγκαταλέγεται στις ψηφιακές απειλές τύπου Crypto-Malware και δύναται να επηρεάσει όλα τα λειτουργικά συστήματα.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό, εξαπλώνεται – μεταδίδεται κυρίως, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που φέρουν μολυσμένο επισυναπτόμενο αρχείο, καθώς και όταν επισκεπτόμαστε επισφαλείς ή μολυσμένες ιστοσελίδες.
Μετά την εγκατάστασή του στο λειτουργικό σύστημα, το κακόβουλο αυτό λογισμικό, χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο σύστημα κρυπτογράφησης, κρυπτογραφεί – κλειδώνει διαφόρους τύπους ψηφιακών αρχείων, [ενδεικτικά: *.doc, *.docx, *.xls, *.ppt, *.psd, *.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr, *.jpg, etc.], που είναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που έχει μολυνθεί από τον ιό, δίνοντας τους την κατάληξη ‘’locky’’, ενώ για να ξεκλειδωθούν τα αρχεία, οι δράστες ζητούν από τον χρήστη να καταβάλει χρηματικό ποσό.
Η καταβολή του χρηματικού ποσού προτείνεται να γίνει, μέσω ανώνυμου προγράμματος περιήγησης, με τη χρήση του ψηφιακού νομίσματος bitcoin [BTC], κατόπιν μηνύματος που εμφανίζεται στον χρήστη, με υποδείξεις και οδηγίες για την πληρωμή.
Καλούνται οι χρήστες του διαδικτύου να μην πληρώνουν τα χρήματα που ζητούνται, προκειμένου να αποθαρρύνονται τέτοιες παράνομες πρακτικές καθώς και για να μην εξαπλωθεί το φαινόμενο, ενώ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα ψηφιακής προστασίας και ασφάλειας για την αποφυγή προσβολής από το προαναφερόμενο κακόβουλο λογισμικό.
Συγκεκριμένα:
  • Οι πολίτες που λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς ή άγνωστη προέλευση, καλούνται να μην ανοίγουν τους συνδέσμους [links] και να μην κατεβάζουν τα συνημμένα αρχεία, που περιέχονται σε αυτά, για τα οποία δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τον αποστολέα και το περιεχόμενο του συνημμένου αρχείου.
  • Επιπλέον οι χρήστες πρέπει να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ως αποστολέας φαίνεται να είναι κάποια υπηρεσία ή εταιρεία.
  • Συστήνεται να πληκτρολογούνται οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων [URL] στον περιηγητή [browser], αντί να χρησιμοποιούνται υπερσυνδέσμοι [links].
  • Να χρησιμοποιούνται γνήσια λογισμικά προγράμματα και να ενημερώνονται τακτικά [updates], ενώ θα πρέπει να υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας [antivirus] του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Nα ελέγχουν και να έχουν πάντοτε ενημερωμένη την έκδοση του λειτουργικού τους συστήματος.
  • Nα δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων της συσκευής τους [backup] σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης, έτσι ώστε σε περίπτωση «προσβολής» από το κακόβουλο λογισμικό, να είναι δυνατή η αποκατάσταση των αρχείων τους.
Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
  • Τηλεφωνικά: 11188
  • Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
  • Μέσω της εφαρμογής application] για έξυπνα τηλέφωνα [smart phones]: CYBERΚΙD
  • Μέσω twitter: @CyberAlertGR

To άρθρο προέρχεται από δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.


Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: NSUPPORT 

Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εμπορία Η/Υ , Περιφερειακών & Αναλωσίμων
Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση Δικτύων & Internet

ΝΟΒΡΑΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

*   Αισώπου 8, 54627  Κέντρο, Θεσσαλονίκη
'   2310 55 14 14
È   6977  777 106

1 Μαρτίου 2016

Ξέρετε τι είναι ο Μάρτης ή Μαρτιά;


Μια ημέρα ένας νεαρός, μαζί με τους συντρόφους του σκότωσε τον δράκο και απελευθέρωσε τον Ήλιο, φέροντας την άνοιξη. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του και το αίμα του -λέει ο μύθος- έβαψε κόκκινο το χιόνι.
Από τότε, συνηθίζεται την 1η του Μάρτη όλοι οι νεαροί να πλέκουν το «Μαρτισόρ», με κόκκινη κλωστή που συμβολίζει το αίμα του νεαρού άνδρα και την αγάπη προς τη θυσία και άσπρη που συμβολίζει την αγνότητα.
Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, με βαλκανική διασπορά. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια.
Οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι.
Από τη 1η ως τις 31 του Μάρτη, τα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον Μάρτη ή Μαρτιά. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν. Τον φτιάχνουν την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον φορούν την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν βγουν από το σπίτι.
Σε μερικές περιοχές ο Μάρτης φοριέται στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σαν δαχτυλίδι για να μην σκοντάφτει ο κάτοχός του. Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι, για να τον πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους.
Το έθιμο του Μάρτη γιορτάζεται ίδιο και απαράλλαχτο στα Σκόπια με την ονομασία Μάρτινκα και στην Αλβανία ως Βερόρε. Οι κάτοικοι των δυο γειτονικών μας χωρών φορούν βραχιόλια από κόκκινη και άσπρη κλωστή για να μην τους «πιάσει» ο ήλιος, τα οποία και βγάζουν στα τέλη του μήνα ή όταν δουν το πρώτο χελιδόνι. Άλλοι πάλι, δένουν τον Μάρτη σε κάποιο καρποφόρο δέντρο, ώστε να του χαρίσουν ανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν κάτω από μια πέτρα κι αν την επόμενη ημέρα βρουν δίπλα της ένα σκουλήκι, σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά θα είναι πολύ καλή.
Τηρώντας παραδόσεις και έθιμα αιώνων, οι Βούλγαροι, την πρώτη ημέρα του Μάρτη, φορούν στο πέτο τους στολίδια φτιαγμένα από άσπρες και κόκκινες κλωστές που αποκαλούνται Μαρτενίτσα. Σε ορισμένες περιοχές της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι τοποθετούν έξω από τα σπίτια τους ένα κομμάτι κόκκινου υφάσματος για να μην τους «κάψει η γιαγιά Μάρτα» (Μπάμπα Μάρτα, στα βουλγαρικά), που είναι η θηλυκή προσωποποίηση του μήνα Μάρτη. Η Μαρτενίτσα λειτουργεί στη συνείδηση του βουλγαρικού λαού ως φυλαχτό, το οποίο μάλιστα είθισται να προσφέρεται ως δώρο μεταξύ των μελών της οικογένειας, συνοδευόμενο από ευχές για υγεία και ευημερία.
Το ασπροκόκκινο στολίδι της 1ης του Μάρτη φέρει στα ρουμανικά την ονομασία Μαρτιζόρ. Η κόκκινη κλωστή συμβολίζει την αγάπη για το ωραίο και η άσπρη την αγνότητα του φυτού χιονόφιλος, που ανθίζει τον Μάρτιο και είναι στενά συνδεδεμένο με αρκετά έθιμα και παραδόσεις της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Θεός - Ήλιος μεταμορφώθηκε σε νεαρό άνδρα και κατέβηκε στη Γη για να πάρει μέρος σε μια γιορτή. Τον απήγαγε, όμως, ένας δράκος, με αποτέλεσμα να χαθεί και να βυθιστεί ο κόσμος στο σκοτάδι.

Αν μπορείτε διαγράψτε την Ελλάδα..."!

Απίστευτος λόγος του Αμερικανού λογοτέχνη Robert Najemy: "Αν μπορείτε διαγράψτε την Ελλάδα..."!

O λόγος του Αμερικάνου λογοτέχνη (και όχι μόνον), Robert Najemy για την Ελλάδα, που μας κάνει να ανατριχιάζουμε από υπερηφάνεια!...
Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων …
Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, ανά τον κόσμο …
Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη …
Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού …
Από την ιατρική της χώρας σας, από την φαρμακευτική …
Από τα ανώτερα μαθηματικά (γεωμετρία, άλγεβρα) …
Από τη Φυσική και από τη χημεία …
Από την αστρονομία, από την αστροφυσική …
Από την πολιτική της χώρας σας …
Από την καθημερινότητα σας …
Διαγράψτε και τα απλά μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα…
Κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη,
σβήστε τη γεωμετρία από τα κτίρια σας, από τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας,
σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου,
διαγράψτε τη δημοκρατία και την πολιτική,
διαγράψτε τη βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω,
αλλάξτε τους δορυφόρους σας ώστε να έχουν τετράγωνη τροχιά,
αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει έστω μια λέξη ελληνική), 
σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη,
αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού, (κι αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα), 
αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (ώστε να χάσει την Ελληνική γεωμετρία), 
σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο,
σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες,
αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας,
αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας,
αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε τον αραβικό,
διαγράψτε τη φιλοσοφία,
διαγράψτε..., διαγράψτε..., διαγράψτε… ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΕΙΤΕ...

«ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ»…